نقش میانجی استرس کرونا در رابطه بین اعتیاد به اینترنت با تعارضات و خشونت زناشویی و خانوادگی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مشاوره دانشگاه هرمزگان

2 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره دانشگاه الزهرا

چکیده

کووید-19 شرایط استرس‌آوری ایجاد کرده و می‌تواند بر روابط زناشویی و خانوادگی اثر بگذارد. بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش استرس کرونا در رابطه بین اعتیاد به اینترنت با تعارضات و خشونت زناشویی و خانوادگی انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد ساکن شهر بندرعباس در سال 1399بودند که 421 نفر به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و به گروه افراد متأهل و مجرد تقسیم شدند. داده‌ها به روش برخط جمع‌آوری شدند. ابزارهای به کار گرفته‌شده، مقیاس استرس کرونا (CSS-18)، پرسشنامه تعارض و خشونت زناشویی و خانوادگی و اعتیاد به اینترنت (IAT) بود. داده‌ها از طریق همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر و نرم‌افزار SPSS-22 و برنامه ماکرو ساخته پریچر و هایز مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد اعتیاد به اینترنت و استرس کرونا می‌توانند 26/5درصد از واریانس تعارض و خشونت زناشویی و 19/1درصد از تعارض و خشونت خانوادگی را تبیین کنند. اعتیاد به اینترنت نیز می‌تواند 19/4درصد از واریانس استرس کرونا را در گروه افراد متأهل و 13/6درصد در گروه افراد مجرد تبیین کند. همچنین نتایج اثرات غیرمستقیم نشان داد که اعتیاد به اینترنت از طریق استرس کرونا 7/4 درصد بر تعارض و خشونت زناشویی و 12/2درصد بر تعارض و خشونت خانوادگی به‌صورت غیرمستقیم اثر دارد. استفاده آسیب‌زا از اینترنت در دوران کرونا باعث می‌شود تا افراد سطحی از استرس را تجربه کنند و این استرس می‌تواند به مرزهای زناشویی و خانوادگی وارد شود و موجب تعارضات و خشونت‌های زناشویی و خانوادگی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of Corona stress mediators in relationship between internet addiction and marital and family conflict and violence

نویسندگان [English]

  • Hadi Salimi 1
  • kobra Hajializade 2
  • Mojtaba Ameri Siahoui 3
  • Parisa Behdost 4
1 Faculty of Humanities Sciences, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.
2 associate professor of psychology, Department of Psychology, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
3 General Department of Sports and Youth of Hormozgan Province, Bandar Abbas, Iran
4 Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

COVID-19 creates stressful conditions and can affect marital and family relationships. Therefore this study was done aimed to investigate the role of Corona stress (CS) mediators in relationship between internet addiction (IA) and marital and family conflict and violence (MCV, FCV). The method of this study was descriptive and path analysis. The statistical population included all residents of Bandar Abbas in 2020, that 421 subject were selected using Random sampling method and were divided into married groups (229) and single (192). The data were collected online. Corona Stress Scale (CSS-18), Marital and Family Conflict and Violence Questionnaire and Internet Addiction Test (IAT) were used for gathering data. Data Analyzing was conducted with Pearson correlation, multiple regression, and path analysis and also SPSS-22 software and the Preacher and Hayes macro program. The results of the data analysis showed that IA and CS can explain 26.5% of MCV variance and 19.1% of FCV variance. IA can also explain 19.4% of CS variance in group of married people and 13.6% in group of single people. Also, the results of indirect effects showed that IA through CS has a 7.4% effect on MCV and 12.2% has an indirect effect on FCV. According to the findings of this study, the harmful use of the internet during the Corona period causes people to experience a level of stress, and this stress can enter the marital and family boundaries, resulting in marital and family conflicts and violence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • Internet addiction
  • stress
  • marital violence
  • Family Violence
باقری، فاطمه؛ کیمیایی، سیدعلی و کارشکی، حسین (1399). صمیمت زناشویی: نقش تعیین‌کننده تمایزیافتگی خود و نیاز به امنیت در زنان متأهل غیر بالینی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 11(42)، 280-261.
شالچی، بهزاد و کلاهی حامد، صبا (1397). ارتباط ساختاری شکاف میان-نسلی با اعتیاد به اینترنت در میان نوجوانان. فصلنامه خانواده و پژوهش، 15(3)، 111-97.
شیوندی، کامران و حسنوند، فضل الله (1399). تدوین مدل پیامدهای روان‌شناختی اضطراب ناشی از ایپدمی کروناویروس و بررسی نقش میانجیگری سلامت معنوی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 11(42)، 36-1.
علیزاده فرد، سوسن و صفاری‌نیا، مجید (1398). پیش‏ بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 9(36)، 141-129.
فراهتی، مهرزاد (1399). پیامدهای روان‌شناختی شیوع ویروس کرونا در جامعه. فصلنامه ارزیابی تأثیرات اجتماعی، 1(2)، 225-207.
Alavi, S. S. (2010). Psychometric properties of Young internet addiction test. International Journal of Behavioral Sciences, 4(3), 183-189.
Birkley, E. L., Eckhardt, C. I., & Dykstra, R. E. (2016). Posttraumatic stress disorder symptoms, intimate partner violence, and relationship functioning: A metaanalytic review. Journal of Traumatic Stress, 29(5), 397-405.
Bo, H. X., Li, W., Yang, Y., Wang, Y., Zhang, Q., Cheung, T., ... & Xiang, Y. T. (2020). Posttraumatic stress symptoms and attitude toward crisis mental health services among clinically stable patients with COVID-19 in China. Psychological medicine, 1-2.
Bradbury‐Jones, C., & Isham, L. (2020). The pandemic paradox: The consequences of COVID19 on domestic violence. Journal of clinical nursing, 29(13-14), 2047-49.
Buheji, M., Jahrami, H., & Dhahi, A. (2020). Minimizing stress exposure during pandemics similar to COVID-19. PBSIJ, 10, 9-16.
Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J., & Zheng, J. (2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college students in China. Psychiatry research, 112934.
Cascella, M., Rajnik, M., Cuomo, A., Dulebohn, S. C., & Di Napoli, R. (2020). Features, evaluation and treatment coronavirus (COVID-19). In Statpearls [internet]. StatPearls Publishing.
Chang, M. K., & Law, S. P. M. (2008). Factor structure for Young’s Internet Addiction Test: A confirmatory study. Computers in human behavior, 24(6), 2597-2619.
Coop Gordon, K., & Mitchell, E. A. (2020). Infidelity in the Time of COVID19. Family process, 12576.
Dong, M., & Zheng, J. (2020). Letter to the editor: Headline stress disorder caused by Netnews during the outbreak of COVID19. Health Expectations: An International Journal of Public Participation in Health Care and Health Policy, 23(2), 259.
Eidi, A., & Delam, H. (2020). Internet addiction is likely to increase in home quarantine caused by coronavirus disease 2019 (COVID 19). Journal of Health Sciences & Surveillance System, 8(3), 136-137.
Elhai, J. D., Yang, H., McKay, D., & Asmundson, G. J. (2020). COVID-19 anxiety symptoms associated with problematic smartphone use severity in Chinese adults. Journal of Affective Disorders, 274, 576-582.
Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Publishing Company.
Garcia-Priego, B. A., Triana-Romero, A., Pinto-Galvez, S. M., Duran-Ramos, C., Salas-Nolasco, O., Reyes, M. M., ... & Troche, J. M. R. (2020). Anxiety, depression, attitudes, and internet addiction during the initial phase of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic: A cross-sectional study in Mexico. MedRxiv, PPR162846
Kaukinen, C. (2020). When Stay-at-Home Orders Leave Victims Unsafe at Home: Exploring the Risk and Consequences of Intimate Partner Violence during the COVID-19 Pandemic. American Journal of Criminal Justice, 1-12.
Király, O., Potenza, M. N., Stein, D. J., King, D. L., Hodgins, D. C., Saunders, J. B., ... & Abbott, M. W. (2020). Preventing problematic internet use during the COVID-19 pandemic: Consensus guidance. Comprehensive Psychiatry, 152180.
Lavi, I., Fladeboe, K., King, K., Kawamura, J., Friedman, D., Compas, B., ... & Katz, L. F. (2018). Stress and marital adjustment in families of children with cancer. Psycho‐oncology, 27(4), 1244-1250.
Liu, C. H., & Doan, S. N. (2020). Psychosocial Stress Contagion in Children and Families During the COVID-19 Pandemic. Clinical Pediatrics, 0009922820927044.
Liu, S., Yang, L., Zhang, C., Xiang, Y. T., Liu, Z., Hu, S., & Zhang, B. (2020). Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak. The Lancet Psychiatry, 7(4), e17-e18.
Masarik, A. S., & Conger, R. D. (2017). Stress and child development: A review of the Family Stress Model. Current Opinion in Psychology, 13, 85-90.
Mestre-Bach, G., Blycker, G. R., & Potenza, M. N. (2020). Pornography use in the setting of the COVID-19 pandemic. Journal of Behavioral Addictions, 9(2), 1-3.
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior research methods, 40(3), 879-891.
Rajkumar, R. P. (2020). COVID-19 and mental health: A review of the existing literature. Asian journal of psychiatry, 102066.
Shaw, M., & Black, D. W. (2008). Internet addiction. CNS drugs, 22(5), 353-365.
Silva, A. F. D., Estrela, F. M., Soares, C. F. S., Magalhães, J. R. F. D., Lima, N. S., Morais, A. C., ... & Lima, V. L. D. A. (2020). Marital violence precipitating/intensifying elements during the Covid-19 pandemic. Ciência & Saúde Coletiva, 25, 3475-3480.
Steeger, C. M., Cook, E. C., & Connell, C. M. (2017). The interactive effects of stressful family life events and cortisol reactivity on adolescent externalizing and internalizing behaviors. Child Psychiatry & Human Development, 48(2), 225-234.
Taylor, S. (2019). The psychology of pandemics: Preparing for the next global outbreak of infectious disease. Cambridge Scholars Publishing.
Taylor, S., Landry, C., Paluszek, M., Fergus, T. A., McKay, D., & Asmundson, G. J. (2020). Development and initial validation of the COVID Stress Scales. Journal of Anxiety Disorders, 102232.
Timmons, A. C., Arbel, R., & Margolin, G. (2017). Daily patterns of stress and conflict in couples: Associations with marital aggression and family-of-origin aggression. Journal of family psychology, 31(1), 93.
Wheaton, M. G., Abramowitz, J. S., Berman, N. C., Fabricant, L. E., & Olatunji, B. O. (2012). Psychological predictors of anxiety in response to the H1N1 (swine flu) pandemic. Cognitive Therapy and Research, 36(3), 210-218.
Widyanto, L., & McMurran, M. (2004). The psychometric properties of the internet addiction test. Cyberpsychology & behavior, 7(4), 443-450.
Xu, Z., Shi, L., Wang, Y., Zhang, J., Huang, L., Zhang, C., ... & Tai, Y. (2020). Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. The Lancet respiratory medicine, 8(4), 420-422.
Yip, P. S., Cheung, Y. T., Chau, P. H., & Law, Y. W. (2010). The impact of epidemic outbreak: the case of severe acute respiratory syndrome (SARS) and suicide among older adults in Hong Kong. Crisis: The Journal of Crisis Intervention and Suicide Prevention, 31(2), 86.
Younes, F., Halawi, G., Jabbour, H., El Osta, N., Karam, L., Hajj, A., & Rabbaa Khabbaz, L. (2016). Internet addiction and relationships with insomnia, anxiety, depression, stress and self-esteem in university students: A cross-sectional designed study. PloS one, 11(9), e0161126.
Young, K. S. (1998). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. Cyberpsychology & behavior, 1(3), 237-244.
Yuksel, B., & Ozgor, F. (2020). Effect of the COVID19 pandemic on female sexual behavior. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 150(1), 98-102.
Zandifar, A., & Badrfam, R. (2020). Iranian mental health during the COVID-19 epidemic. Asian journal of psychiatry, 51.
Zhang, M. W., Lim, R. B., Lee, C., & Ho, R. C. (2018). Prevalence of internet addiction in medical students: a meta-analysis. Academic Psychiatry, 42(1), 88-93.