نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

2 دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

3 استادیار گروه روان شناسی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی درمان حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد بر خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب سخنرانی دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی است. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه بود. نمونه تحقیق 30 دانشجوی دارای اضطراب اجتماعی بودند که از بین دانشجویان دانشگاه خلیج‌فارس به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایشی ‌و گواه‌ جای گرفتند. قبل و بعد از اجرای درمان، پرسشنامه‌های اضطراب سخنرانی، خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب اجتماعی بر روی دو گروه اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که بین میانگین نمرات پس‌آزمون تعدیل‌شده گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>P)، به‌نحوی‌که آموزش حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد باعث کاهش اضطراب سخنرانی، اضطراب اجتماعی و بهبود خودکارآمدی تحصیلی شده است؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم درمان حساسیت‌زدایی با حرکت چشم و پردازش مجدد در بهبود خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب سخنرانی و علائم اضطراب اجتماعی دانشجویان دارای اختلال اضطراب اجتماعی اثربخش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy on the Anxiety Speech and Educational self-efficacy In students With Social anxiety

نویسندگان [English]

  • sadegh hekmatiyan fard 1
  • soran rajabi 2
  • faride sadat hoseini 3

2 مدیر گروه روان شناسی دانشگاه خلیج فارس

چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the extent effectiveness of EMDR on the anxiety Speech and academic self-efficacy in students with social anxiety. The method of this study was experimental design with pre and post-test design with control group. The sample of the study was 30 students with social anxiety that were selected by simple random sampling among the students of the Persian Gulf University. They were randomly divided into two experimental and control groups. Before and after the treatment, self-efficacy, anxiety Speech and social anxiety questionnaires were administered to the two groupsThe results of multivariate analysis of covariance showed that there is a significant difference between the mean post test scores of the experimental and control groups (p < 0.001), so that EMDR can reduce anxiety Speech, social anxiety and Improved academic self-efficacy. Therefore, we conclude that desensitization treatment through eye movement and reprocessing is effective in improving speech anxiety, academic self-efficacy and social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eye movement desensitization and reprocessing
  • academic self-efficacy
  • Anxiety Speech
  • Social anxiety
بشارت، محمدعلی؛ حافظی، الهه؛ رنجبر شیرازی، فرزانه و رنجبری، توحید (1397). مقایسه ناگویی هیجانی و مکانیسم‌های دفاعی در بیماران مبتلابه افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر، وسواس فکری- عملی و جمعیت عمومی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روان‌شناختی، 17(66)، 176-199.
حسنوند عموزاده، مهدی؛ باقری، اکرم؛ و شعیری، محمدرضا (1389). بررسی روایی و اعتبار سیاهه ترس اجتماعی در نمونه‌های غیر بالینی ایرانی. مجموعه مقالات پنجمین سمینار سراسری 24 اردیبهشت - بهداشت روانی دانشجویان، دانشگاه شاهد و دفتر مرکزی مشاوره دانشجوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
خورشید زاده، محسن؛ برجعلی، احمد؛ سهرابی، فرامرز و دلاور، علی (1390). اثربخشی طرحواره درمانی در کاهش فعالیت طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در زنان مبتلابه اختلال اضطراب اجتماعی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 2(6)، 7-39.
سبزیان، سعیده؛ قدم پور، عزت اله و میردریکوند، فضل‌الله (1398). ارائه مدل علّی درگیری تحصیلی و اخلاق تحصیلی با تقلب تحصیلی: نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی. مجله روانشناسی مدرسه. 8(4)، 131- 155.
سپهوند، تورج و مرادی، فاطمه (1397). مقایسه تنظیم هیجان و انعطاف‌پذیری شناختی در نمونه‌های غیر بالینی نوجوانان با علائم اختلال اضطراب فراگیر و اختلال اضطراب اجتماعی. مجله روانشناسی بالینی، 10(4)، 23- 34.
شعبانی، حسین (1392). مشکلات ناشی از عدم خودکارآمدی تحصیلی و عوامل آشفتگی. روش‌ها، فنون و الگوهای تدریس. تهران، انتشارات سمت.
طاوسی، سمیرا؛ شفیع آبادی، فضل‌الله و سلیمی بجستانی، حسین (1399). اثربخشی آموزش مؤلفه‌های تربیت جنسی به مادران بر اضطراب دختران پایه پنجم و ششم شهرستان قدس. مجله فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 11(41). 117-138.
عطری فرد، مهدیه؛ شعیری، محمدرضا؛ رسول زاده طباطبائی، کاظم؛ جان بزرگی، مسعود؛ آزاد فلاح، پرویز؛ بانوپور، ابوالفضل (1391). بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن در کاهش نشانه‌های اختلال اضطراب اجتماعی. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 3(9)، 24-51.
Abbasnejad, M., Mahani, K. N., & Zamiad, A. (2006). Efficiency of eye movement desensitization reprocessing in reducing unpleasant feelings resulting from earthquake experience. Psychological Research Journal, 3(4), 105-4.
Altunsoy, S., Çimen, O., Ekici, G., Atik, A. D., & Gökmen, A. (2010). An assessment of the factors that influence biology teacher candidates’ levels of academic self-efficacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2377-2382.
 American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
Amir, N., Taboas, W., Montero, M. (2019). Feasibility and dissemination of a computerized home-based treatment for Generalized Anxiety Disorder: A randomized clinical trial. Behavior Research and Therapy, 120, 103-109.
Arabia, E., Manca, M. L., & Solomon, R. M. (2011). EMDR for survivors of life-threatening cardiac events: results of a pilot study. Journal of EMDR Practice and Research, 5(1), 2-13.
Aslani, J.; Ahmadi; M. (2011). Effectiveness of sensitization through eye movement and re-processing in speech and shyness. Graduate dissertation. Allameh Tabatabaei University.13-232. (Persian)
Balbo, M., Cavallo, F., & Fernandez, I. (2019). Integrating EMDR in psychotherapy. Journal of Psychotherapy Integration, 29(1), 23-32.
Bedel, E. F. (2015). Exploring academic motivation, academic self-efficacy and attitudes toward teaching in pre-service early childhood education teachers. Journal of Education and Training Studies, 4(1), 142-149.
Bergmann, U. (1998). Speculations on the neurobiology of EMDR. Traumatology, 4(1), 4-16.
Byabangard., A (2008). Efficacy of sensitization through eye movement and re-processing to reduce anxiety. Tehran, Islamic Culture Publishing Office. 53- 233. (Persian)
Chang, S., Abdin, E., Shafie, S., Sambasivam, R., Vaingankar, J.A., Ma, S., Chong, S.A., Subramaniam, M. (2019). Prevalence and correlates of generalized anxiety disorder in Singapore: Results from the second Singapore Mental Health Study. Journal of Anxiety Disorders, 66, 102-108.
Connor, K. M., Davidson, J. R., Churchill, L. E., Sherwood, A., Weisler, R. H., & Foa, E. (2000). Psychometric properties of the Social Phobia Inventory (SPIN): New self-rating scale. The British Journal of Psychiatry, 176(4), 379-386.
Dahlin, M., Ryberg, M., Vernmark, K., Annas, N., Carlbring, P., Andersson, G. (2016). Internetdelivered acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder: A pilot study. Internet Interventions, 6, 16–21.
Davidson, W. B., Beck, H. P., & Silver, C. N. (1999). Development and validation of scores on a measure of six academic orientations in college students. Educational and Psychological Measurement, 59(4), 678-693.
Dolatabadi, Sh. (2000). Decontamination with eye movement and its processing and comparing its effectiveness with regular dehiscent treatment in the treatment of distressing memories in a group of general students of Tehran University. Ph.D., Allameh Tabatabaei University.
Gosselin, P., & Matthews, W. J. (1995). Eye movement desensitization and reprocessing in the treatment of test anxiety: A study of the effects of expectancy and eye movement. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 26(4), 331-337.
Haller, S. P., Kadosh, K. C., Scerif, G., & Lau, J. Y. (2015). Social anxiety disorder in adolescence: How developmental cognitive neuroscience findings may shape understanding and interventions for psychopathology. Developmental cognitive neuroscience, 13, 11-20.
Heber, R., Kellner, M., & Yehuda, R. (2002). Salivary cortisol levels and the cortisol response to dexamethasone before and after EMDR: a case report. Journal of clinical psychology, 58(12), 1521-1530.
Huffman, Stephen., Otto, Michael W. (2008). Cognitive-behavioral therapy of social anxiety. Translation by Mostafa Khanzadeh, Ismail Soltani, and Mohsen Saeidian Asl(2013). First Printing, Tehran: Ava Nour Publishing.
Kutz, I., Resnik, V., & Dekel, R. (2008). The effect of single-session modified EMDR on acute stress syndromes. Journal of EMDR Practice and research, 2(3), 190-200.
Lang, P. J. (1977). Imagery in therapy: An information processing analysis of fear. Behavior Therapy, 8(5), 862-886.
Leary, M. R., & Jongman-Sereno, K. P. (2014). Social anxiety as an early warning system: A refinement and extension of the self-presentation theory of social anxiety. In Social Anxiety (Third Edition) (pp. 579-597).
Leonard, K., Abramovitch, A. (2019). Cognitive functions in young adults with generalized anxiety disorder. European Psychiatry, 56, 1-7.
Mahani, K. (2006). The efficiency of eye movement desensitization reprocessing in reduction of unpleasant feelings from earthquake experience, psychometrics researchs journal, 3, 9, 104.
Miller, C. (2007). Social anxiety disorder (social phobia) symptoms and treatment. J Clin Psychiatry, 62(12), 9-24.
Muris, P. (2002). Relationships between self-efficacy and symptoms of anxiety disorders and depression in a normal adolescent sample. Personality and individual differences, 32(2), 337-348.
Ollendick, T. H., White, S. W., Richey, J., Kim-Spoon, J., Ryan, S. M., Wieckowski, A. T., ... & Smith, M. (2019). Attention bias modification treatment for adolescents with social anxiety disorder. Behavior therapy, 50(1), 126-139.
Pajares, F. (2002). Gender and perceived self-efficacy in self-regulated learning. Theory into practice, 41(2), 116-125.
Rafii, F., Saremi rasouli, F., Najafi ghezeljeh, T., Haghani, H. (2014). The Relationship between Academic Procrastination, Academic Achievement, and Self-Efficacy in Nursing Students of Tehran University of Medical Sciences.Iran J Med Educ;14(1):32-40. [Persian].
 Rector, N. A., Laposa, J. M., Kitchen, K., Bourdeau, D., & Joseph-Massiah, L. (2016). Anxiety disorders: An information guide. camh, Centre for Addiction and Mental Health.
Renfrey, G., & Spates, C. R. (1994). Eye movement desensitization: A partial dismantling study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 25(3), 231-239.
Saadat, S., Asghari, F., & Jazayeri, R. (2015). The relationship between academic self-efficacy with perceived stress, coping strategies and perceived social support among students of University of Guilan. Iranian Journal of Medical Education, 15, 67-78.
Schneider, G., Nabavi, D., & Heuft, G. (2005). Eye movement desensitization and reprocessing in the treatment of posttraumatic stress disorder in a patient with comorbid epilepsy. Epilepsy & Behavior, 7(4), 715-718.
Shapiro, F. (2001). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Basic principles, protocols, and procedures. Guilford Press.
Shapiro, F. (2017). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy: Basic principles, protocols, and procedures. Guilford Publications.
Shapiro, F., & Laliotis, D. (2011). EMDR and the adaptive information processing model: Integrative treatment and case conceptualization. Clinical Social Work Journal, 39(2), 191-200.
Shapiro, S. L. (2007). Teaching self-care to caregivers: Effects of mindfulness-based stress reduction on the mental health of therapists in training. Training and education in professional psychology, 1(2), 105.
Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of counseling psychology, 31(4), 503.
Turner, J. A., Ersek, M., & Kemp, C. (2005). Self-efficacy for managing pain is associated with disability, depression, and pain coping among retirement community residents with chronic pain. The Journal of pain, 6(7), 471-479.
Waziri, Sh. Lotfi Kashani, F, Ab Yar Husseini, A. (2012). Application of sensitization through eye movement and re-processing for the treatment of obsessive-compulsive disorder. Thought and behavior stance; Volume V 20th.
Witt, C.M. (2005). Problems due to inability to speak. BMC Public Health5.1(2005): 115.
Witt, P. L., Brown, K. C., Roberts, J. B., Weisel, J., Sawyer, C. R., & Behnke, R. R. (2006). Somatic anxiety patterns before, during, and after giving a public speech. Southern communication journal, 71(1), 87-100.
Yongrae, C.h. a., jasper, A.J., Smits, b. (2004). The Speech Anxiety Thoughts Inventory: scale development and preliminary psychometric data. Behaviour Research and Therapy, 42(1), 13-25.