زمینه‌های مؤثر در تجربه سوگ بعد از مرگ عضو خانواده: یک مطالعه پدیدارشناسانه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاداسلامی واحد سنندج

چکیده

مقدمه: از دست دادن یکی از اعضای مهم خانواده بزرگ‌ترین بحران است که فرد باید با آن روبرو شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه مشارکت کنندگان پژوهش از سوگ بعد از مرگ عضو خانواده بود. روش: در این پژوهش برای جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات درباره تجربه سوگ از پژوهش کیفی پدیدارشناسی توصیفی استفاده‌شده است. ۱۲ مشارکت‌کننده که تجربه مرگ یکی از اعضای خانواده را داشتند به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق با آن‌ها تا رسیدن داده‌ها به اشباع ادامه یافت. یافته ها: تحلیل داده‌ها به ۴ مضمون اصلی و ۱۴ زیر مضمون فرعی منجر گردید که شامل: زمینه‌های خانوادگی مؤثر با درون مایه های فرعی: حمایت عاطفی و همراهی خانواده، کارکرد و تغییر ساختار خانواده، چگونگی انتقال خانواده از مراحل سوگ، تداوم کارکرد خرده نظام‌های خانواده و جایگاه فرد متوفی در خانواده؛ زمینه‌های شخصی مؤثر با درون مایه های فرعی: تعدیل‌کنندگی ویژگی‌های شخصیتی، کاربرد سودمندانه یا ناسودمندانه زبان، تأثیر تجارب گذشته فرد و رشد پس از ضربه؛ زمینه‌های نگرشی مؤثر با درون مایه های فرعی نگرش غیرمذهبی و سکولار به مرگ، نگرش مذهبی و دینی به مرگ، پذیرش یا عدم پذیرش واقعیت مرگ و زمینه‌های فرهنگ مؤثر با درون مایه های فرعی کارکرد شبکه حمایتی خانواده گسترده، فرهنگ مراسم سوگواری و عزاداری بود. نتیجه گیری: یافته‌های این پژوهش ادبیات گذشته در زمینه سوگ در بافت خانواده را گسترش می‌دهد. همچنین زمینه های موثر استخراج‌شده این مطالعه دارای تلویحات کاربردی فراوان برای متخصصین و افراد درگیر در سوگ می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective fields the experience of mourning after the death of a family member: A phenomenological study

نویسندگان [English]

  • Parvin Banoo Azim Oghlui Oskooi 1
  • kiumars farahbakhsh 2
  • omid moradi 3
1 PhD student in counseling, Department of Family Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
2 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Counseling Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Aim: Loss of an important family member is the biggest crisis that one has to face. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the experience of the research participants after mourning the death of a family member.Method: This study used a descriptive phenomenological research approach to collect and analyze data.12 participants who had already experienced the death of a family member were selected using purposive sampling method. The participants attended in-depth interviews until data saturation was reached. Finding: Data analysis revealed 4 themes and 14 subthemes for the phenomenon, including: Effective family fields with sub-themes: Emotional support and family companionship, family functioning and restructuring, how family moves through grief stages, continuity of family subsystems functioning, and deceased person's status in the family; effective personal fields with sub-themes: moderator Personality traits, beneficial or inappropriate use of language, impact on one's past experiences and post-traumatic growth; Effective attitudinal contexts with sub-themes Non-religious and secular attitudes to death, Religious and religious attitudes to death, Accepting or rejecting the reality of death; Effective cultural fields with sub-themes extended family support, mourning cultures.Conclution: The findings of this study extend past literature on mourning in the family context. Also, the effective fields extracted from this study have a lot of practical implications for specialists and people involved in mourning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mourning
  • Family
  • Lived experience
  • Phenomenology