1. مطالعه مولفه های مهارت تفکر خلاق و تفکر انتقادی در دوره ابتدایی

محمد حجتی؛ حسن صائمی؛ کاظم شریعت نیا؛ علی اصغر بیانی

دوره 12، شماره 48 ، زمستان 1400، ، صفحه 219-258

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.62559.2754

چکیده
  هدف پژوهش حاضر استخراج مؤلفه‌های مهارت­های تفکر خلاق و انتقادی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران بود. جهت انجام این پژوهش از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شده است. نمونه آماری 12 نفر از صاحب­نظران علوم تربیتی و روان­شناسی بودند که با استفاده از نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. روش گردآوری داده، مصاحبه نیمه­ساختاریافته ...  بیشتر