کالبدشکافی سبک زندگی در جامعه سرمایه‌داری

هادی آجیلی؛ مهدی بیگی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1392، ، صفحه 81-110

https://doi.org/10.22054/qccpc.2013.6086

چکیده
  جهانی شدن نظام سرمایه‌داری منجر به گسترش، نهادینه شدن و باز تولید به ارزش‌های فرهنگی - اجتماعی این نظام در عرصه جهانی شده، که یکی از نتایج آن رسوخ و هنجار شدن مولفه های «زندگی روزمره» و «سبک زندگی» براساس اصول و جامعه مطلوب نظام سرمایه‌داری است. به عبارت دیگر، نظام مذکور، صرفاً در یک مکانیسم تولید و شیوه مدیریت اقتصاد جامعه، ...  بیشتر