1. تدوین مدل پیامدهای روان‌شناختی اضطراب ناشی از ایپدمی کروناویروس و بررسی نقش میانجی‎گری سلامت معنوی

کامران شیوندی؛ فضل الله حسنوند

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، ، صفحه 1-36

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.50918.2346

چکیده
  هدف: این پژوهش با هدف تدوین مدل پیامدهای روان‎شناختی اضطراب ایپدمی کرونا و نقش میانجی‎گری سلامت معنوی بر به انجام رسید. روششناسی: از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی - همبستگی است. جامعه‌ی آماری شامل تمامی ساکنان استان لرستان در سال 1398 بود که با اثرات اپیدمی کروناویروس روبرو بودند. نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر ...  بیشتر