1. مدل مفهومی فرآیندی مرکزیت بخشی نابهنجار به خود در منابع اسلامی

مجتبی حافظی؛ حمید رفیعی هنر؛ عباس آینه چی

دوره 11، شماره 42 ، تابستان 1399، ، صفحه 37-72

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.45284.2191

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی روابط میان مفاهیم مشیر به توجه نابهنجار به خود و تدوین مدل مفهومی فرآیندی از آن مفاهیم در منابع اسلامی و سنجش میزان روایی آن انجام شده است. بدین منظور از دو روش کیفی و کمی استفاده شده است. در بخش کیفی، ابتدا با استفاده از روش حوزه‌های معنایی بوسیله 262 لغت مرتبط جمع‌آوری شده، 3105 روایت اسلامی با استفاده ...  بیشتر