1. خواستگاری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی بر اساس تحلیل کیفی قرآن کریم

فاطمه اسمعیل طلایی؛ آسیه شریعتمدار؛ احمد برجعلی؛ کیومرث فرحبخش؛ محمد حسین خونین زاده

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.38193.2037

چکیده
  در گزاره­های متون دینی، پیش‌زمینه تشکیل خانواده -که خواستگاری نیز جزئی از آن است - می­تواند از عوامل مؤثر بر ثبات خانواده باشد؛ بنابراین، این پژوهش با هدف واکاوی خواستگاری اسلامی بر مبنای قرآن کریم انجام شد. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. جامعه پژوهش شامل کلیّه آیات قران مربوط به مرحله خواستگاری بود که با استفاده از تفاسیر ...  بیشتر