1. مقایسه اثربخشی دو درمان گروهی شناختی- رفتاری و معنا درمانی گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش امید به زندگی در سندرم آشیانه خالی

محمد خالدیان؛ فرامرز سهرابی؛ عسکر اصغری گنجی؛ زهرا کرمی باغطیفونی

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، ، صفحه 135-164

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.7359

چکیده
  هـدف از پژوهش حاضر مقایسه اثـربخـشی دو درمان گروهـی شنـاختـی ــ رفتـاری و معنا درمانی به شیوه‌ی گروهی بـر کاهـش افسـردگی و افـزایـش امیـدواری در سندرم آشیانه خالی شهـرستان  قروه است. جامعه آماری را کلیه مردان و زنان شهرستان قروه که فرزندانشان آنها را ترک نموده اند و از آنها جدا شده اند را شامل می‌شود. حجـم نمـونـه 36 نـفـر با استفـاده ...  بیشتر