1. نقش واسطه ای دلبستگی شغلی در رابطه بین تعارض کار- خانواده و حمایت سازمانی ادراک شده با نیت ترک خدمت در کارکنان نظامی

سلمان زارعی

دوره 10، شماره 37 ، بهار 1398، ، صفحه 171-198

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.35350.1949

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای دلبستگی شغلی در رابطه بین تعارض کار- خانواده و حمایت سازمانی ادراک شده با نیت ترک خدمت در کارکنان نظامی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان مرد متاهل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا) در شهر تهران بود که در سال 96 به خدمت فعالیت داشتند. از این جامعه تعداد ...  بیشتر

2. رابطه بین دلبستگی شغلی، مسئولیت پذیری و تحلیل عاطفی با رضایت شغلی

مهدی زارع بهرام آبادی؛ ایمان دره

دوره 1، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 5-24

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5892

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین دلبستگی شغلی، مسئولیت پذیری و تحلیل عاطفی با رضایت شغلی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کارگران قراردادی و پیمانکاری کارخانه آلومینیوم سازی اراک تشکیل می دادند.نمونه آماری شامل 180 نفر بود که بصورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های رضایت شغلی اسپکتور، فرسودگی شغلی مسلش و جکسون، دلبستگی شغلی ...  بیشتر