1. رویکرد ها و مهارت های کنترل خشم بر اساس آموزه های اسلامی

صدر الدین شریعتی؛ مرتضی کرمی

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 73-100

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5881

چکیده
  این پژوهش به منظور استنباط و استخراج رویکردها و مهارتهای کنترل خشم بر اساس آموزه های اسلامی صورت پذیرفت. این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی بوده و روش بکار گرفته شده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و از نوع مطالعه کتابخانه ای است. یافته های این پژوهش شامل: الف-ارائه سه الگوی نظری شناختی، شناختی-رفتاری و انتقال اثرات خشم و ب-ارائه 14 مهارت در ...  بیشتر