1. تحلیل کانونی رابطۀ بین والدگری پدر و استقلال عاطفی فرزند

آسیه امیدوار طهرانی؛ محمدحسین خانی

دوره 6، شماره 22 ، تابستان 1394، ، صفحه 87-104

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4210

چکیده
  از سال 1986 که استینبرگ و سیلوربرگ برای اولین‌بار اصطلاح استقلال عاطفی را برای جدایی عاطفی نوجوان از والدین‌شان به کار بردند؛ در رابطه با عوامل تأثیرگذار بر آن، پژوهش‏های زیادی صورت گرفت. با این وجود، مرور پیشینۀ پژوهشی نشان می‏دهد در ارتباط با تأثیر والدگری پدر پژوهشی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطۀ والدگری پدر ...  بیشتر