اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر شادکامی و امید به زندگی بیماران سرطانی

مجید پورفرج؛ حلیمه رضا زاده

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1397، ، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22054/qccpc.2018.27541.1683

چکیده
  باتوجه به اهمیت شادکامی و امید به زندگی به عنوان مؤلفه های روانشناختی مهم و حتی اثربخش در فرایند درمان طاقت فرسای سرطان ها، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رواندرمانی مثبت نگر بر شادکامی و امید به زندگی بیماران سرطانی بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران سرطانی بیمارستان شهید رجائی بابلسر بودند که از مهر تا اسفند سال 1394 به ...  بیشتر