1. دانش چندفرهنگی و ارتقای سبک زندگی در ایران

علیرضا صادقی

دوره 4، شماره 13 ، بهار 1392، ، صفحه 111-124

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2013.6087

چکیده
  این مقاله ویژگی‌ها و الزامات آموزش مهارت‌های زیست چندفرهنگی، ارتباط میان این رویکرد با بهبود سبک زندگی به‌ویژه با تأکید بر فضای چند فرهنگی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. اعضای جامعه چند فرهنگی باید تصویر روشن و واقعی از افراد و فرهنگ های مختلف آن داشته و قضاوت افراد نسبت به فرهنگ ها و قومیت‌ها به دور از پیش‌داوری باشد. زمینه ساز ...  بیشتر