1. مقایسه اثر بخشی آموزش شناختی رفتاری و مهارتهای مدیریت زمان بر میزان سهل انگاری و کمال گرایی دانشجویان

علی شیر افکن؛ سکینه زائریان

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 99-126

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5875

چکیده
  این پژوهش با هدف مقایسه اثر بخشی دو روش آموزش شناختی-رفتاری و آموزش مهارتهای مدیریت زمان بر کاهش سهل انگاری و کمالگرایی دانشجویان انجام شد. نمونه پژوهش 80 نفر از دانشجویان سهل انگار و کمالگرایی بودند که از طریق آزمون سهل انگاری و کمال گرایی شناسایی و سپس به گونه تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. به دلیل پیش بینی افت آزمودنی ...  بیشتر