1. بررسی اثر بخشی زوج درمانی به شیوه « آموزش خود تنظیمی » بر سلامت روان زوجین شاهد و ایثارگر اصفهان

مریم فاتحی زاده؛ مرضیه ملکی ها

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 66-77

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5923

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی و مقایسه اثر بخشی زوج درمانی به شیوه « خود تنظیمی » بر سلامت روان زوجین شاهد و ایثارگر بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه زوجین شاهد، جانباز و ایثارگر شهر اصفهان که مراجعه کننده به مراکز مشاوره و واحد مددکاری مناطق سه گانه بنیاد شهید اصفهان بوده است و نمونه مورد نظر 16 زوج بوده که با استفاده از روش نمونه گیری ...  بیشتر

2. بررسی تاثیر شناخت درمانی معنوی بر سازگاری زناشویی زوجین پارانوئید در اصفهان

سمانه نجار پور؛ مریم فاتحی زاده

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 95-109

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5925

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شناخت درمانی معنوی بر سازگاری زناشویی زوجین پارانوئید در اصفهان بود، بدین منظور 18 زوج با حداقل یک عضو پارانوئید که در دو سال اخیر حداقل یکبار با یکی از تشخیصهای اختلال شخصیت پارانوئید، اختلال هذیانی پارانوئید و اسکیزوفرنیای پارانوئید بستری شده اند، از طریق نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب و به شیوه ...  بیشتر