1. بررسی رابطه تیپ شخصیتی مادر با میزان خودآگاهی او در اولین دوره بارداری

مستوره صداقت؛ گلناره قربانو

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1393، ، صفحه 66-84

چکیده
  تمایل به بچه‏دار شدن از منابع پیچیده زیستی – اجتماعی – فرهنگی و تجارب هشیارانه درون روانی نشأت می‏گیرد. در فرایند بارداری نه تنها جنین تحول می‏یابد، بلکه زن نیز دستخوش دگرگونی‏هایی، خواه جسمانی و خواه روانشناختی، می‏گردد. در این دوره عواملی چون شخصیت و درک از خود می‏توانند در حل بحران ها و مواجه شدن با آنها تأثیرگذار ...  بیشتر