پیش بینی افسردگی و افکار خودکشی زنان دارای همسر معتاد بر اساس استرس ادراک شده و ناگویی خلقی

ستاره جانی؛ اکبر عطادخت

دوره 11، شماره 43 ، مهر 1399، ، صفحه 217-236

https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.50957.2350

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی افسردگی و افکار خودکشی زنان دارای همسر معتاد بر اساس استرس ادراک‌شده و ناگویی خلقی می­باشد. روش پژوهش حاضراز نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متأهل دارای همسر معتاد در شهرستان پارساباد در سه‌ماهه سوم سال 1398 بود (N=216). 124 زن دارای همسر معتاد به‌عنوان نمونه و با روش در دسترس انتخاب ...  بیشتر