فرآیند مشاوره و درمان
اثربخشی مداخله مبتنی بر چشم ‏انداز زمان بر رضایتمندی، پایستگی و احساس موفقیت تحصیلی دانش‏آموزان

مرضیه کرمی بروجنی؛ محمد ربیعی؛ رضوان صالحی؛ مهرداد حاج حسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qccpc.2023.73571.3113

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر چشم‌انداز زمان بر مولفه‏های رضایتمندی تحصیلی، پایستگی تحصیلی و احساس موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم انجام‌ شده است. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل تمامی دانش-آموزان دختر مقطع متوسطه‌ دوم شهر خانمیرزا است. بدین منظور از بین مدارس دخترانه شهرستان خانمیرزا یک مدرسه و سپس یک ...  بیشتر