1. اثر بخشی آموزش روان درمانی جامع دینی بر تقویت ارتباط دانش آموزان با والدین در دوره دوم متوسطه

سیده نرگس پورعباس؛ ابوالقاسم عیسی مراد رودبنه

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، ، صفحه 71-98

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.35680.1959

چکیده
  ارتباط و تعامل با دیگران از مؤلفه‌های مؤثر در زندگی اجتماعی و تضمین سلامت و بهداشت روان آدمی محسوب می‌شود و با تمرکز بر رویکردهای پیشگیرانه و درمانی به تقویت ارتباط و درنهایت سلامت انسان‌ها کمک می‌کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان‌درمانی جامع دینی و تقویت ارتباط بین فردی دانش آموزان دختر متوسطه دوم با والدین آنان انجام ...  بیشتر

2. بررسی آسیب‏های موجود در تعامل والدین با فرزندان متأهل خود

فاطمه افقری؛ فاطمه بهرامی؛ مریم السادات فاتحی زاده

دوره 5، شماره 18 ، تابستان 1393، ، صفحه 25-50

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی آسیب های موجود در تعامل بین والدین با فرزندان متأهل خود انجام شد. پژوهش حاضر قابل تفکیک به دو بخش می‏باشد. روش پژوهش در بخش اول، تحلیل کیفی می باشد که در این بخش ابتدا متون نظری و پژوهشی مرتبط با عنوان تحقیق مورد بررسی کیفی قرار گرفت، سپس با استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته بر روی یک نمونۀ 36 نفری (شامل زوجین ...  بیشتر

3. اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله و مهارت ابراز وجود والدین بر میزان سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنان

سیروس حاتمی فرد؛ سعید موسی کافی

دوره 2، شماره 7 ، پاییز 1390، ، صفحه 67-73

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5931

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله و مهارت ابراز وجود والدین بر میزان سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنان انجام شد. این پژوهش در بین دانش آموزان پسر سال دوم متوسطه شهر صومعه سرا با نمونه آماری 24 نفر به روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم انجام شد، روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون ...  بیشتر