نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر اصفهان

چکیده

زمینه: شکست عاطفی یکی از مشکلات عمده‌ی افراد است به‌طوری‌که با کاهش سطح بهزیستی، نارضایتی زندگی، خشم و اندوه ارتباط مستقیم دارد. هدف: در این تحقیق هدف عبارت بود از بررسی پیامدهای روان‌شناختی ناشی از شکست عاطفی بر اساس تجربه‌ زیسته دختران. روش: به منظور کشف تجارب زیسته دختران از روش کیفی " پدیدارشناسی توصیفی هفت مرحله‌ای کلایزی" استفاده شد که با معیارهای باورپذیری، انتقال‌پذیری، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری ارزیابی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دختران 20 تا 25 سال دارای تجربه شکست عاطفی ساکن شهر اصفهان بودند و ملاک ورود آنها عبارت بود از گذشتن حداقل یک ماه و حداکثر 12 ماه از زمان قطع رابطه عاطفی آنها و وارد نشدن به رابطه عاطفی جدید. مشارکت کنندگان با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و نمونه گیری تا اشباع داده ها یعنی رسیدن به تعداد 9 نفر ادامه یافت. ابزار: ابزار گردآوری اطلاعات عبارت بود از مصاحبه نیمه ساختار یافته که هر کدام بین 50 تا 70 دقیقه طول می کشید. داده ها با استفاده از روش 7 مرحله ای کلایزی و و نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شدند. نتیجه: از تحلیل تجارب زیسته شکست عاطفی دختران تعداد 414 مقوله باز ، 7 مقوله میانی و یک مقوله اصلی بدست آمد. مقوله اصلی عبارت بود از پیامدهای روانشناختی و مقوله های میانی شامل کاهش احساس ارزشمندی و اعتماد به نفس، ایجاد تغییردر ابعاد مختلف رفتاری، جسمانی، شناختی، اختلال در عملکرد اجرایی و بروز هیجانات مثبت و منفی بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Psychological Consequences of Emotional Failure Based on Lived Experiences

نویسندگان [English]

  • Raziea Pirmoradian 1
  • Mehdi Tabrizi 2
  • Fahime Namdarpoor 2

1 Department of Counseling, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr/Isfahan, Iran

2 Department of Counseling, Khomeinishahr Branch, Islamic Azad University, Khomeinishahr/Isfahan, Iran

چکیده [English]

Emotional failure is one of the major problems of people, so that it is directly related to the decrease in the level of well-being, dissatisfaction with life, anger and sadness. In this research, the purpose was to investigate the psychological consequences of emotional failure based on the lived experience of girls. In order to discover the lived experiences of girls, the qualitative method "Seven-Step Descriptive Phenomenology of Colaizzi" was used, which was evaluated with the criteria of believability, transferability, reliability and verifiability. The statistical population included all girls aged 20 to 25 who had experienced emotional failure living in the city of Isfahan, and the criteria for their entry was that at least one month and at most 12 months had passed since the end of their emotional relationship and they had not entered into a new emotional relationship. The participants were selected using purposive sampling and the sampling continued until the saturation of the data, i.e. reaching the number of 9 people. The data collection tool was a semi-structured interview, each of which lasted between 50 to 70 minutes. The data were analyzed using the 7-step Colaizzi and MAXQDA software. 414 open categories, 7 middle categories and one main category were obtained from the analysis of girls' lived experiences of emotional failure. The main category was the psychological consequences and the intermediate categories included a decrease in self-worth and self-confidence, changes in various behavioral, physical, and cognitive dimensions, impairment in executive function, and occurrence of positive and negative emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: emotional failure
  • girls
  • psychological consequences