نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی مدرسه تخصصی امام خمینی قم

2 مربی گروه قرآن و حقوق جامعة المصطفی العالمیه قم

3 دانش آموخته کارشناسی ارشدقرآن و حدیث دانشگاه امیرالمومنین اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین فلسفی مفاهیم بنیادین دانش مشاوره با استفاده از نظرات صدرالمتألهین است؛ ازاین‌رو با استفاده از دو روش «تحلیل محتوا» و «توصیف و تحلیل» برخی متون مشاوره و فلسفه بررسی شد؛ تا بخشی از مسائل مهم فلسفه مشاوره تبیین شود. تجزیه‌وتحلیل و تبیین فلسفی مفاهیم دانش مشاوره از جهاتی مهم و ضروری است؛ نخست در حوزه نظریه‌پردازی کاربرد دارد؛ دوم در حوزه نشر و تعلیم دانش مشاوره موردنیاز است و سوم نقش مهمی در به‌کارگیری درستِ دانش مشاوره برای مشاوران ایفا می‌کند. ابتکار پژوهش حاضر بهره‌مندی از نظرات پدیدآور مکتب حکمت متعالیه و یکی از بارزترین فیلسوفان اسلامی در تبیین برخی از مفاهیم بنیادین دانش مشاوره است. ارتباط، نخستین مفهوم اساسی در دانش مشاوره است که از منظر صدرا نتیجه و اثر حقیقتی پویا به نام «نفس» است؛ ایشان فرایند ارتباط را در ضمن شش ایستگاه تبیین می‌کند و به کیفیت تأثیر گذاری و تأثیرپذیری نفس می‌پردازد. انتخاب دومین مفهوم اساسی در دانش مشاوره و به‌عنوان آخرین مرحله از فرایند اراده است. صدرا در فرایند اراده، چهار مرحله مطرح می‌کند: شناخت، شوق، تصمیم و میل به تحقق و حرکت اعضا و جوارح؛ سومین مفهوم اساسی در دانش مشاوره، تغییر رفتار است؛ در نظر صدرا مهم‌ترین عامل تغییر رفتار، تغییر ایمان (نظام باورها) و مهم‌ترین عامل تغییر ایمان، ایجاد شناخت‌ها و دانش‌های اساسی در فرد و مهم‌ترین عامل ایجاد شناخت در فرد، انجام و تکرار رفتارهای متناسب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Philosophical examination of the fundamental concepts of counseling knowledge with an emphasis on the opinions of Sadrul Mutalahin

نویسندگان [English]

  • Hadi Hemmatyan 1
  • Mahdi Hemmatyan 2
  • Mohsen Karimian 3

1 Imam Khomeini Specialized School, Qom, Iran

2 Department of Quran and Law, Al-Mustafa International University, Qom, Iran

3 Amirul Mominan University, Department of Quran and Hadith, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The purpose of the current research is to explain the philosophical concepts of counseling knowledge using the opinions of Sadr al-Mutalahin; Therefore, using two methods of "content analysis" and "description and analysis", some counseling and philosophy texts were examined; To explain some of the important issues of counseling philosophy. Philosophical analysis and explanation of the concepts of counseling knowledge is important and necessary in some ways; First, it is used in the field of theorizing; Second, it is necessary in the field of publishing and teaching counseling knowledge, and third, it plays an important role in the correct application of counseling knowledge for counselors. The initiative of the current research is to benefit from the opinions of the creator of the transcendental wisdom school and one of the most prominent Islamic philosophers in explaining some of the fundamental concepts of counseling knowledge. . Sadra proposes four stages in the process of will: knowledge, enthusiasm, decision and desire to realize and move the limbs and organs; The third basic concept in counseling knowledge is behavior change; According to Sadra, the most important factor in changing behavior is changing faith (belief system) and the most important factor in changing faith is creating basic knowledge and understanding in a person, and the most important factor in creating knowledge in a person is performing and repeating appropriate behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • counseling philosophy
  • basic concepts of counseling
  • communication
  • choice
  • change