نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه سوران عراق

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه ارومیه

3 استاد گروه روان‌شناسی تربیتی دانشگاه سلیمانیه عراق

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر کیفیت خواب و قضاوت اخلاقی کودکان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمامی پسران 9-12 ساله با نارسایی توجه/ بیش فعالی شهر ارومیه در سال 1400-1401 بود. حجم نمونه شامل 30 نفر از جامعه آماری به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه گواه و آزمایش جایگماری شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه عادات خواب کودک و پرسشنامه قضاوت اخلاقی بود. نتایج نشان داد که برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر بهبود کیفیت خواب و قضاوت اخلاقی در مراحل پس‌آزمون و پیگیری تاثیر معنی‌دار داشته است. یافته‌های این پژوهش اطلاعات مفیدی را در ارتباط با برنامه کارکردهای اجرایی فراهم می‌کند و مشاوران و روانشناسان می‌توانند برای بهبود بر بهبود کیفیت خواب و قضاوت اخلاقی در کودکان با نارسایی توجه / بیش فعالی از این مداخله استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of executive function training on sleep quality and moral judgment of children with attention deficit/hyperactivity disorder

نویسندگان [English]

  • Hamid Hamid Nabi 1
  • AZAD Tapeh rashi 2
  • Harem Mohamed Abdulkarim Abdulqadr 3

1 Assistant professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences, University of Soran, Soran, Iraq.

2 Manager OF Navid Educational group

3 Professor of Educational Psychology Department, Faculty of Educational Sciences, University of Sulaymaniyah, Sulaymaniyah, Iraq.

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the effectiveness of executive functions training program on sleep quality and moral judgment of children with attention deficit/hyperactivity disorder. The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design and follow-up with a control group. The statistical population of the research included all 9-12-year-old boys with attention deficit/hyperactivity disorder in Urmia city in 2022. The sample size includes 30 subjects from the statistical population were selected by available sampling method and they were placed in two control and experimental groups. The research tools included the Child Sleep Habits Questionnaire and the moral judgment Test. The results showed that the training program of executive functions had a significant effect on improving sleep quality and moral judgment in the post-test and follow-up stages. The findings of this research provide useful information related to the executive functions program, and counselors and psychologists can use this intervention to improve sleep quality and moral judgment in children with attention deficit/hyperactivity disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive function training
  • sleep quality
  • moral judgment
  • attention deficit/hyperactivity disorder