نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشدمشاوره دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه شهرکرد

3 استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهرکرد

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر چشم‌انداز زمان بر مولفه‏های رضایتمندی تحصیلی، پایستگی تحصیلی و احساس موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم انجام‌ شده است. جامعه‌ آماری این پژوهش شامل تمامی دانش-آموزان دختر مقطع متوسطه‌ دوم شهر خانمیرزا است. بدین منظور از بین مدارس دخترانه شهرستان خانمیرزا یک مدرسه و سپس یک پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب و مورد سنجش قرار گرفتند. سپس از بین تعداد ۵۶ نفر که نمرات پایین‏تر از متوسط در متغیرهای پژوهش دریافت کردند ۲۴ نفر به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و انتظار جایگزین شدند. گروه آزمایش ۸ جلسه مداخله دریافت کرده و گروه انتظار هیچ مداخله‏ای تا بعد از پیگیری نتایج دریافت نکردند. ارزیابی متغیرهای پژوهش‌ با استفاده از پرسشنامه‌‏های رضایت تحصیلی Salehi (2014)، پایستگی تحصیلی Martin & Marsh (2008) و احساس موفقیت تحصیلی Salehi (2014)، در سه مرحله پیش‏ آزمون، پس ‏آزمون و پیگیری انجام شد. داده‌ها پس از جمعآوری به‌وسیله‌ نرم‌افزار SPSS22 مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در دو مرحله پس ‌آزمون و پیگیری تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و گروه انتظار نسبت به پیش ‌آزمون وجود دارد. بنابراین می‏توان گفت آموزش مبتنی بر چشم‏انداز زمان بر سه متغیر رضایت، پایستگی و احساس موفقیت تحصیلی دانش‏آموزان موثر بوده و این تاثیرات در طول زمان پایدار بوده است. مشاوران و روانشناسان از یافته‌های پژوهش حاضر می‌توانند جهت آموزش چشم‏انداز زمان در مدارس و مراکز مشاوره استفاده کنند و به رشد دانش‏آموزان در این زمینه کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Time perspective training on Academic Satisfaction, Academic buoyancy, and Students' Sense of Success

نویسندگان [English]

  • Marzieh Karami Borujeni 1
  • Mohammad rabiee 2
  • Rezvan Salehi 3
  • Mehrdad Hajhassani 3

1 Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 Department of Counseling, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

3 Department of Counseling, Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

چکیده [English]

Objective:The aim of this study was to determine the effectiveness of time-based education on the components of academic satisfaction, academic buoyancy and sense of academic achievement of high school students. Methods: The statistical population of this study includes all female high school students in Khanmirza. For this purpose, among the girls' schools of Khanmirza city, one school and then one educational level were randomly selected and evaluated. Then, out of 56 people who received lower than average scores in the research variables, 24 were randomly assigned to the experimental and waiting groups. The experimental group received 8 sessions of intervention and the waiting group did not receive any intervention until after the results were followed. The research variables were evaluated using Salehi (2014) Academic Satisfaction Questionnaire, Martin & Marsh (2008) Academic buoyancy and Salehi (2014) Academic Success Questionnaire in three stages: pre-test, post-test and follow-up. Data were analyzed by SPSS22 software. Results: The results of analysis of covariance showed that in the two stages of post-test and follow-up, there is a significant difference between the experimental group and the waiting group compared to the pre-test. Conclusion:Therefore, it can be said that time-based education has an effect on the three variables of students' satisfaction, sustainability and sense of academic success, and these effects have been stable over time. Counselors and psychologists can use the findings of the present study to teach time vision in schools and counseling centers and help students grow in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time perspective training
  • Academic Satisfaction
  • academic buoyancy
  • Sense of Success