نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا(س)

2 استادیار گروه روان شناسی د انشگاه الزهرا (س)

چکیده

اهداف: پژوهش حاضر با هدف مطالعۀ والدگری متمرکز، اهداف و کمالگرایی والدینی در دو گروه از پدران و مادران ایرانی انجام شد.
مواد و روش‌ها: تعداد 706 والد (532 مادر و 174 پدر) به روش نمونه‌گیری دردسترس و داوطلب برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس اهداف والدینی (PGS)، پرسشنامه والدگری متمرکز (IPS) و مقیاس کمالگرایی والدینی (MPPQ) بودند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از اجرای آزمون t گروه‌های مستقل نشان داد که مادران به طور کلی در والدگری متمرکز و به طور خاص در سرشت‌باوری و چالش‌گری تفاوت معنی‌داری با پدران (05/0p<) و پدران تفاوت معنی‌داری در فرزندمحوری با مادران داشتند (01/0p<). نتایج همچنین نشان داد که پدران در رشد فرزند (05/0p<) و تصویر والدینی (05/0p< ) از اهداف والدینی و در کمالگرایی در هر دو بعد معطوف به خود و معطوف به جامعه تفاوت معنی‌داری با مادران داشتند (05/0p< ).
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نقش ویژه پدران و مادران را در پیامدهای فرزندپروی، تمرکز بر اهداف و ارزش‌ها تقویت‌شده با هدف شکل‌دهی به هویت اجتماعی فرزند، توجه به مسئولیت خاص پدران در پرورش فرزند با عنایت به مولفه‌های والدگری در فرهنگ ایرانی را برجسته می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Study of Intensive Parenting Attitudes, Parental Goals and Parental Perfectionism in Fathers and Mothers of Iranian Families

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Fatemeh Mousavi 1
  • Shohre Rowshani 2

1 Associate Professor of psychology, Department of Psychology, Women Research Center, Alzahra University, Tehran, Iran.

2 faculty member of Alzahra university

چکیده [English]

Objectives: The present research was conducted with the aim of studying intensive parenting, parenting goals and parental perfectionism in two groups Iranian mothers and fathers.
Methods: A total of 706 parents (532 women and 174 men) were selected to participate in the research by volunteer. The measurements were included Parenting Goals Scale (PGS), intensive parenting questionnaire (IPS) and parental perfectionism scale (MPPQ).
Finding: The results of t-test showed that mothers were significantly different from fathers in intensive parenting in general and specifically in essentialism and challenging (p< .05) and fathers had a significant difference in child-centered with mothers (p< .01). The results also showed that fathers were significantly different from mothers in child development (p< .05) and parental image (p< .05) of parental goals and perfectionism in both self-oriented and social-oriented dimensions (p< .05).
Conclusion: The results of this study highlight the special role of fathers and mothers in the outcomes of parenting, focusing on reinforced parenting goals with the aim of shaping the child's social identity, paying attention to the special responsibility of fathers in raising children, considering the components of parenting in Iranian culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parental burnout
  • parental perfectionism
  • intensive parenting