نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
یکی از عوامل بالقوة اثرگذار بر صمیمیت، نگرش همسر به ابراز هیجانات است. پژوهش حاضر با هدف مقایسة نگرش نسبت به ابراز هیجانات همسر در زنان با صمیمیت عاطفی بالا و پایین انجام شد. در این مطالعه از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده گردید. جامعة موردپژوهش را زنان متأهل شهر تهران در سال ۱۴۰۰ تشکیل می‌دادند. نمونه شامل ۲۰ نفر بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند و با درنظرگیری اصل اشباع انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و تحلیل آن‌ها با روش هفت‌مرحله‌ای پدیدارشناختی کلایزی انجام شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به هفت مضمون اصلی در هر گروه منتهی شد. مضامین اصلی مستخرج از گروه با صمیمیت عاطفی بالا عبارت بودند از: «زاویة دید جامع و مثبت»، «انعطاف‌پذیری»، «باور به نقش عاملیت خود»، «ضرورت گفتگوهای تسهیل‌گرانه»، «ضرورت تعیین مرز مشترک و خصوصی»، «ضرورت تنظیم ابرازگری»، «نگرش وابسته به هیجان و عامل برانگیزانندة آن»؛ مضامین اصلی مستخرج از گروه با صمیمیت عاطفی پایین نیز شامل «زاویة دید محدود و منفی»، «انعطاف‌ناپذیری»، «خودناباوری»، «نقش عقلانیت در مدیریت هیجان»، «عدم بروز هیجان به‌منزلة فقدان آن»، «انتظارات وابسته به جنسیت» و «برچسب‌ها و انتظارات شکل‌دهندة نگرش» بودند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، به نظر می‌رسد که تفاوت‌های نگرشی این دو گروه غالباً مبتنی بر میزان انعطاف و واقع‌بینی نسبت به ابراز هیجانات همسر و نیز درنظرگیری نقش خود در این زمینه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparing the attitude towards spouse’s emotions expression among women with high and low level of emotional intimacy

نویسندگان [English]

  • Negar Sadat Mirkazem 1
  • Asieh Shariatmadar 2
  • kiumars farahbakhsh 2

1 M.A. in Family Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract
The attitude toward spouse’s emotion expression is one of the possible factors affecting intimacy. This study intended to compare the attitudes toward spouse’s emotion express among women with high and low level of intimacy. A qualitative approach with a descriptive phenomenological method was used in this study. The study population includes married women in Tehran 2021. Considering saturation principle and using a purposive sampling method, a sample of 20 individuals was selected. Data collection was done through semi-structured interviews and their analysis was done with the seven-step method of Colaizzi’s phenomenological analysis. Data analysis led to seven main themes in each group. The main themes extracted from the group of high emotional intimacy were: “comprehensive and positive perspective”, “flexibility”, “belief in the role of self-agency”, “necessity of facilitating conversations”, “necessity of determining common and private boundaries”, “necessity of regulating expressiveness” and “attitude dependent on emotion and its motivating factor”; The main themes extracted from the low emotional intimacy group included “negative and limited perspective”, “inflexibility”, “low self-confidence”, “role of rationality in managing emotion”, “non-expression of emotion as its absence”, “gender-related expectations” and “labels and expectations forming attitude”. Based on the results it seems that the differences in the attitudes of these two groups are often based on the degree of flexibility and realism towards spouse’s emotion expression and also considering one's own role in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: emotion expression
  • emotional intimacy
  • phenomenological study
  • attitude