نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استاد روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

مشاوره پیش از ازدواج،رویکرد پیشگیرانه،مبتنی بر افزایش دانش و مهارت افراددرحرکت به سوی ازدواج موفق،باثبات و پردوام درمیان زوجین است.
هدف پژوهش:تدوین و اعتبار یابی مدل مشاوره پیش از ازدواج برمبنای ویژگیهای شخصیتی است.
روش پژوهش:رویکرد کیفی و براساس روش داده بنیاد انجام گرفته است.ابزار پژوهش،مصاحبه ی نیمه ساختار یافته ای بود که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. نمونهگیری به صورت هدفمند از۲۰ نفر از مشاوران و روانشناسان مشاوره پیش ازازدواج در تهران که دارای حداقل پنج سال سابقه کاری درحوزه خانواده و مشاوره پیش از ازدواج داشته و دارای مدرک دکترایا کارشناسی ارشد بودند،انجام گردید.تحلیل مصاحبهها به شناسایی ۶۳ کد باز و ۱۰ کد محوری و کد انتخابی"حرکت به سوی ازدواج سالم و پایدار"منتهی شد.
یافته‌ها: براساس الگوی پارادایمی یافتهها آنچه به عنوان عوامل مؤثر در مشاوره پیش از ازدواج بدست آمد،عبارت است از:نقش شرایط علی و عوامل مداخلهگر در ازدواج پایدار. راهبردهای مستخرج از این پژوهش:تأکید بر تشابه و تناسب ویژگیهای شخصیتی در ازدواج، پذیرش جابجایی نقشهای جنسیتی،همسانی و همگونی الگوی شناختی، رفتاری و هیجانی و آموزش مهارتهای ارتباطی بوده است، که مورد اخیر عامل پیشگیری از خسارتهای روانی-اجتماعی میباشد.از جمله پیامدهای این پژوهش، پیامد فردی:انتخاب درست وآگاهانه، پیامد زوجی: ازدواج سالم و پایدار، پیامد خانوادگی:سبک فرزند پروری موفق و پیامد اجتماعی:پیشگیری از طلاق بود.
نتیجه‌گیری:نتیجه حاصل از رویکرد پیشگیرانه در مشاوره پیش از ازدواج،نوعی کمک به زوجین جهت توجه به عوامل مؤثر در ازدواج،با تکیه بر بررسی ویژگیهای شخصیتی خود و طرف مقابل است، که موجب پیشگیری از اتلاف سرمایه عمر و تداوم ازدواج میگردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of personality traits in premarital counseling and sustainable marriage.

نویسندگان [English]

  • talat ahangar 1
  • ahmad borjali 2
  • mehdi davaee 3

1 doctoral student

2 professor

3 center tehran azad university psychology

چکیده [English]

It was based on qualitative approach and data-based method. The research tool was a semi-structured interview wich continued till reaching the theoretical saturation. The meaningful sampling was performed from 20 people of pre-marriage consultation and psycholigists in Tehran city. The analysis of interviews were led to identification of 63 open codes and 10 oriented-code and selection code and moving towards a sound and stable marriage. Based on the paradigmatic pattern of the findings, what was extracted as the effective factors of in premarital counseling is causal conditions and intervening factors played a role in a sustainable marriage. The strategies derived from this research, emphasis on the suitability and similarity of personality traits in marriage-acceptance of gender roles similarity and homogeneity of cognitive, behavioral, emotional pattern-training of skills, were the factors of preventing possible family and social damages. Among the results of this research, the individual message: conscious and correct choice. Matrimonial out com: healthy and sustainable marriage. Social consequence: Successful parenting and prevention of divarce. It can be concluded that due to the preventive nature of pre-marriage counseling, especially checking the personality characteristics of oneself and the other party, they can prevent the loss of life capital and help the continuation of marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality characteristics
  • Marital satisfaction
  • sustainable marriage