نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 استادیار گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه بین بهزیستی تحصیلی با کمال گرایی چندبعدی با نقش واسطه ای درگیری تحصیلی انجام گردید. حجم نمونه 373 نفر بود که از جامعه آماری دختران نوجوانان مدارس متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه های بهزیستی تحصیلی توسط تومینین ـ سوینی و همکاران (2012)، مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست (1990) و پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو (2013) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که اثر استاندارد مسیر مستقیم کمال گرایی چندبعدی (β=-.330 , P< . 05) بر بهزیستی تحصیلی و اثر غیرمستقیم کمال گرایی چندبعدی (β=-.198, p<.05) با نقش میانجی درگیری تحصیلی بر بهزیستی تحصیلی معنی دار بود. طراحی دقیق تری از مدل بهزیستی تحصیلی نوآوری این پژوهش تلقی می گردد. نتیجه کلی پژوهش این بود که مدل آزمون شده، از برازش مناسب جهت تبیین بهزیستی تحصیلی بر اساس کمال گرایی چندبعدی با واسطه گری درگیری تحصیلی در دختران نوجوان برخوردار می باشد. پیشنهاد می گردد یافته های این پژوهش در طراحی و اجرای یک «برنامه آموزشی ارتقای درگیری تحصیلی متناسب با دوره پساکرونا مبتنی بر جهت دهی مثبت به کمال گرایی در دانش آموزان» با هدف افزایش بهزیستی تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Causal Model of Academic Achievement Well-being based on Multidimensional Perfectionism through Mediation of Student Engagement in Female Adolescents

نویسندگان [English]

  • shaahin shakeri 1
  • Abolfazl Karami 2
  • Mahshid Izadi 3
  • Afsanh Ghanbari Panah 4

1 PhD Student in Counseling, Central Tehran University (Education Staff)

2 Retired faculty member (Allameh Tabatabai University)

3 Scientific membership of Central Tehran University (Department of Educational Sciences) نماد &laquo;مورد تأیید انجمن&raquo;

4 Scientific membership of Central Tehran University (Department of Consulting and Management)

چکیده [English]

The aim of the present research was the study of relation between Academic Achievement Well-being and Multidimensional Perfectionism through mediative role of Student Engagement. The Statistical Society of the research included the all of the female teenager students who were educating in the secondary high schools of Tehran in 1400-1401 academic year. A sample of 373 people was selected by Sampling method of clustered Multi-stage. Achievement well-being questionnaire, Frost Multidimensional Perfectionism Scale and Reeve Academic engagement Scale were the measurement means of the research. The collected data were analyzed by using Structural Equation Model in order to determine the fitness of the model. The findings of the research showed that the direct (β=-.330 , P< . 05) and indirect (β=-.198, p<.05) standard effect sizes of Multidimensional Perfectionism on Academic Achievement Well-being through mediation of Student Engagement were significant. Designing a more accurate model of Academic Achievement Well-being is the innovation of this research. The results of the research supported the examined model and that it was an appropriate model in order to explain Academic Achievement Well-being based on Multidimensional Perfectionism through Mediation of Student Engagement in female teenagers. It is suggested that the results of this research is used in designing and performing “ An instructive plan for enhancing Academic Engagement appropriate with Post- Covid-19 era based on positively directing students’ perfectionism’’ in order to develop their Academic Achievement Well-being.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Achievement Well-being
  • Multidimensional Perfectionism
  • Student Engagement