نویسنده = نورعلی فرخی
تعداد مقالات: 7
2. تاثیر تلاوت قرآن کریم بر میزان خطرپذیری نوجوانان درمقابل رفتارهای پرخطر

دوره 9، شماره 35، پاییز 1397، صفحه 79-98

10.22054/qccpc.2018.28326.1710

محمد رضائی؛ نورعلی فرخی؛ فردین دارابی؛ جواد محمدی


3. تبیین افسردگی براساس سبک زندگی با واسطه گری سلامت اجتماعی و کیفیت زندگی در افراد بزرگسال شهر اهواز

دوره 8، شماره 31، پاییز 1396، صفحه 1-21

10.22054/qccpc.2017.16989.1394

حسین اسکندری؛ عبدالامیر گاطع زاده؛ احمد برجعلی؛ فرامرز سهرابی؛ نورعلی فرخی


4. مدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی برمبنای؛ ارزشِ تکلیف، درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت و خود نظم جوئی تحصیلی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1396، صفحه 1-24

10.22054/qccpc.2017.22778.1552

کامران شیوندی؛ فریبرز درتاج؛ نور علی فرخی؛ صغری ابراهیمی قوام