فرهنگ مشاوره و روان درمانی (QCCPC) - فرایند پذیرش مقالات