فرهنگ مشاوره و روان درمانی (QCCPC) - واژه نامه اختصاصی