فرهنگ مشاوره و روان درمانی (QCCPC) - اهداف و چشم انداز