1. کاربرد تحلیل مکالمه در فرایند مشاوره و روان درمانی

حسین قمری کیوی

دوره 5، شماره 19 ، پاییز 1393، ، صفحه 52-68

چکیده
  هدف از این مقاله مرور اجمالی بر روش و کاربرد تحلیل مکالمه در مشاوره و روان درمانی است. ارزش خبری و اطلاع دهندگی استفاده از روشهای کمی در بررسی فرایند و نتایج کاربرد روشهای مشاوره و روان درمانی مختلف به منظور ایجاد تغییر در مراجع با هر نوع اختلالی محدود است.محدود شدن محقق به ارائه میانگین و انحراف استاندارد از گروه، محقق را از دستیابی ...  بیشتر