1. اثربخشی آموزش روش دلگرم سازی شوانکر مبتنی بر نظریه آدلر بر خودکارآمدی، رضایتمندی از زندگی و تنظیم هیجانی زوجین متعارض

محمود برجعلی؛ زهرا عسگری راد؛ سجاد ناصری نیا

دوره 12، شماره 45 ، بهار 1400، ، صفحه 161-184

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2020.51732.2379

چکیده
  هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش روش دلگرم سازی شوانکر مبتنی بر نظریه آدلر بر خودکارآمدی، رضایتمندی از زندگی و تنظیم هیجانی زوجین متعارض در تهران بود. روش تحقیق در این پژوهش، نیمه آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را زوجین متعارض شهر تهران تشکیل می دهند با توجه به جمعیت زوجین متعارض ...  بیشتر

2. اثربخشی آموزش راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان بر سلامت روان، شفقت خود و وسوسه در معتادان

محمود برجعلی؛ سجاد ناصری نیا

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، ، صفحه 133-154

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.45570.2194

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی راهبردهای نظم جویی فرایندی هیجان در بهبود سلامت روان، شفقت خود و وسوسه در معتادان شهر خرم‌آباد بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون_ پس‌آزمون_ پیگیری با گروه کنترل می‌باشد. نمونه مورد نظر شامل 32 مرد از معتادان بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش ...  بیشتر