1. حمایت اجتماعی مرتبط با نقش، تعارضات نقش کار-خانواده-تحصیل و فرسودگی تحصیلی در زنان

فهیمه عبدالله‌آبادی؛ مجید غفاری؛ حبیب الله نادری

دوره 10، شماره 40 ، زمستان 1398، ، صفحه 155-182

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2019.43560.2166

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه­ای تعارضات نقش کار-خانواده-تحصیل در رابطه بین حمایت اجتماعی مرتبط با نقش و مؤلفه‌های فرسودگی تحصیلی بود. طرح این پژوهش، همبستگی بود. تعداد 337 نفر از زنان دانشجوی متأهل، مادر و شاغل که در دانشگاه‌های شهرهای نیشابور و مشهد مشغول به تحصیل بودند، در سال تحصیلی 97-1396 انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند ...  بیشتر