1. بررسی رابطه‌ی بین نگرش نوجوانان نسبت به پدر و احساس تنهایی

آتوسا کلانترهرمزی؛ اوین کانی سانانی

دوره 6، شماره 23 ، پاییز 1394، ، صفحه 45-67

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2015.4269

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین احساس تنهایی و نگرش نسبت به پدر در بین نوجوانان بر پایۀ روش همبستگی انجام گرفت. فرض اساسی این پژوهش آن است که نوع نگرش نوجوان به پدر پیش‌بین احساس تنهایی است. نمونۀ این پژوهش را 235 دانش‌آموز دبیرستانی‌ (131 دختر و 104 پسر) تشکیل می‌دهند که به روش تصادفی خوشه‌ای از بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان مریوان ...  بیشتر