1. بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و میزان صمیمیت زنان دانشجوی تهرانی با همسرانشان

ربابه امیری؛ کیانوش هاشمیان

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1389، ، صفحه 93-110

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2010.5868

چکیده
  این مطالعه پژوهشی است توصیفی که به بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و میزان صمیمیت زنان دانشجوی تهرانی با همسرانشان پرداخته است. از این رو فرضیه های مبنی بر ارتباط بین عمل به باورهای دینی و میزان صمیمیت، توافق، صداقت، شکل گرفته و مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور نمونه گیری، ابتدا از بین مراکز آموزش عالی شهر تهران، به طریق تصادفی، دانشگاههای ...  بیشتر