1. بررسی رابطه ساده و تعدیل‌گر ناامیدی و عملکرد خانواده با افکار خودکشی‌گرا در بین دانش‌آموزان پایه اول دبیرستان‌های شهر اهواز

خالد اصلانی؛ عباس امان اللهی؛ پری ولد مومن؛ منوچهر تقی پور

دوره 5، شماره 20 ، زمستان 1393، ، صفحه 59-79

چکیده
  مطالعه­ی حاضربا هدف بررسی رابطه­ی بین ناامیدی و افکار خودکشی‌گرابا نقش تعدیل­گر عملکرد خانواده در بین دانش­آموزاندختر و پسر ناحیه­ی یک و سه، شهر اهواز انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامیدانش‌آموزان پایه اول دبیرستان شهر اهواز بود که از میان 181 دانش­آموز دخترو 179 دانش‌آموز پسر با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله­ای ...  بیشتر