1. بررسی همبستگی میان رابطۀ پدر- فرزندی وکفایت اجتماعی در نوجوانان

فریبا سهیلی؛ آتوسا کلانترهرمزی

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، ، صفحه 108-130

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی همبستگی میان رابطۀ پدر- فرزندی وکفایت اجتماعی در نوجوانان است. جامعۀ پژوهش دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان‏های شهرستان سنندج در سال تحصیلی 92-1391 بود که از این جامعه240 دانش آموز (120 دختر و120 پسر) به صورت تصادفی و با نمونه گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و با روش همبستگی است. ابزارهای ...  بیشتر