1. اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر توکل به خدا و احساس آرامش سالمندان

یحیی میان بندی؛ محمد ارقبایی؛ مهدی فتحی؛ ابراهیم علیزاده موسوی

دوره 4، شماره 16 ، زمستان 1392، ، صفحه 33-51

چکیده
  مقدمه و هدف: درعصر حاضر میانگین سن افراد جامعه به دلیل پیشرفت جوامع روز به روز در حال افزایش است و در آینده‏ای نه چندان دور با جمعیتی مواجه خواهیم بود که از میانگین سنی بالایی برخوردار خواهند بود و اغلب درتعامل و سازش با محیط اطراف خود دچار مشکل خواهند شد. مداخلات درمانی زیادی برای بهبود دردها و کاهش مشکلات سالمندان و به جهت افزایش ...  بیشتر