1. بررسی رابطه تعارض کار-خانواده و استرس شغلی با نقش تعدیل گر سرمایه روان شناختی

ابوالقاسم عیسی مراد؛ مریم خلیلی صدرآباد

دوره 8، شماره 29 ، بهار 1396، ، صفحه 187-206

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2017.19178.1448

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین تعارض کار-خانواده، استرس شغلی و سرمایه روان­شناختی ­در بین کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت است. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی می­باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت می­باشد و برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه­های تعارض کار-خانواده، سرمایه روان­شناختی و استرس شغلی استفاده ...  بیشتر