1. تاثیر مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPT در کاهش علائم افسردگی بیماران مرد مبتلا به اعتیاد

مهدی زمستانی یامچی؛ فرامرز سهرابی

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 17-30

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.5936

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مداخلات روان درمانی حمایتی گروهی به شیوه IPT در کاهش علائم افسردگی بیماران مبتلا به اعتیاد بود، این پژوهش از نوع مطالعات آزمایشی واقعی است که از طرح گروهی بیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده میکند. نمونه این پژوهش متشکل از 22 مرد مبتلا به اعتیاد بود که براساس ملاک شمول نمره 14 و بالاتر در پرسشنامه افسردگی ...  بیشتر