1. مقایسه ابعاد سرشتی – منشی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با افراد سالم

آیدا عبدالله زاده جدی؛ تورج هاشمی نصرت آبادی

دوره 2، شماره 6 ، تابستان 1390، ، صفحه 110-122

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5926

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه ابعاد سرشتی و منشی بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با افراد عادی بود، به این منظور 26 بیمار بستری مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و 26 فرد سالم فاقد تشخیص روانپزشکی انتخاب و پرسشنامه 125 سوالی سرشت و منش کلونینچر را تکمیل نمودند، جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد، نتایج حاصل ...  بیشتر