1. بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود اختلال افسردگی اساسی عود کننده

مسیب یار محمدی واصل؛ احمد برجعلی؛ محمود گلزاری؛ علی دلاور

دوره 3، شماره 12 ، زمستان 1391، ، صفحه 21-48

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2011.5907

چکیده
  هدف: نظریه طرحواره برای بیماران با مشکلات روا نشناختی مزمن که موفقیت قابل توجهی در درمان شناختی به دست نمی آوردند، رشد یافت. اگرچه این نظریه اغلب برای اختلالات شخصیت به کار م یرود، اما م یتواند برای اختلال افسردگی برنامه درمانی مناسبی باشد. بنابراین این پژوهش با این هدف آغاز شد که نشان دهد آیا طرحواره درمانی بر بهبود علائم افسردگی ...  بیشتر

2. بررسی اثربخشی درمان هفت مرحله ای فوریت بری و موری در بهبود افسردگی، اضطراب و تنیدگی

منا جاسمی؛ محمود گلزاری

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 65-82

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.5945

چکیده
  مطالعه حاضر جهت بررسی اثربخشی درمان هفت مرحله ای فورتین بری و موری در بهبود افسردگی، اضطراب و تنیدگی دانشجویان طراحی گردید، جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان زن مقیم خوابگاه های دانشگاه علامه طباطبائی تشکیل میدادند نمونه آماری شامل 23 دانشجوی 19 تا 26 ساله بود که به روش نمونه گیری در دسترس براساس پرسشنامه افسردگی بک، افسرده تشخیص داده ...  بیشتر