1. تبیین رابطه سرمایه روانشناختی و کارآفرینی سازمانی اعضای هئیت علمی دانشگاه

محمد فروهر؛ رضا هویدا

دوره 2، شماره 8 ، زمستان 1390، ، صفحه 83-100

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2012.5946

چکیده
  در عصر پرچالش امروز، پذیرش نقشهای کارآفرینانه و داشتن نگاهی ویژه و تلاش برای شکوفایی ظرفیتها و توانمندیهای سرمایه های انسانی به منظور خلق مزیت رقابتی برای سازمانها ضروری است، هدف این پژوهش تبیین رابطه سرمایه روان شناختی و کارآفرینی سازمانی در بین اعضای هئیت علمی دانشگاه اصفهان بوده است، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی اعضای هئیت علمی ...  بیشتر