1. "ما ازدواج کرده ایم، اما زیر یک سقف زندگی نمی کنیم": تجارب زیسته افراد متاهل در دوران عقدبستگی

مریم فلاحت پیشه بابلی؛ فرشته موتابی؛ محمدعلی مظاهری تهرانی؛ لیلی پناغی؛ محمود حیدری

دوره 12، شماره 48 ، زمستان 1400، ، صفحه 55-100

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.60370.2683

چکیده
  دوران عقد، از اولین مراحل چرخه زندگی خانواده‌های ایرانی به شمار می‌رود. ازآنجاکه دوران عقدبستگی، دورانی ست که افراد متأهل هستند اما هنوز زندگی مشترک در زیر یک سقف را آغاز نکرده‌اند، توجه به این دوران به‌عنوان اولین مرحله تأهل، امری ضروری به نظر می‌رسد. هدف از پژوهش فوق، شناسایی تجارب زیسته زنان و مردان متأهل ایرانی در طول دوره ...  بیشتر