1. تدوین مدل کامیابی شغلی در ارتباط با هوش هیجانی با نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی در معلمان زن مقطع ابتدایی

حمیرا عبدالمحمدی؛ سیمین حسینیان؛ سیده منور یزدی

دوره 12، شماره 48 ، زمستان 1400، ، صفحه 197-218

http://dx.doi.org/10.22054/qccpc.2021.58754.2636

چکیده
  هدف ازاین پژوهش، تدوین مدل کامیابی شغلی در ارتباط با هوش­هیجانی با نقش واسطه‌ای سرمایه روان‌شناختی بود. روش این پژوهش توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه موردمطالعه شامل معلمان زن در دوره ابتدایی سازمان آموزش‌وپرورش شهر تهران در سال 1399 بود. حجم نمونه 405 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها ...  بیشتر