نقش مولفه‌های کیفیت زندگی همسران جانبازان در پیش بینی سلامت عمومی فرزندان

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار روانشناسی دانشگاه پیام نور

4 مربی دانشگاه پیام نور

5 استادیار دانشگاه آزاد واحد گرمسار

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم مولفه های کیفیت زندگی همسران جانبازان در پیش بینی سلامت  عمومی فرزندان آنها  انجام شد. نمونه­ای به حجم 300 خانواده (همسر جانباز وفرزند او) با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه ای تصادفی از خانواده های جانباز استان همدان انتخاب و پرسشنامه کیفیت زندگی روی همسران جانباز و پرسشنامه سلامت عمومی  28 سوالی روی فرزند آنها اجرا شد. نهایتا پرسشنامه های ناقص کنار گذاشته شد و تعداد 298 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و  رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مولفه های کیفیت زندگی همسران جانباز با نشانگان مرضی فرزندان آنها رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام  نشان داد که زیر مقیاس های نقش هیجانی، سرزندگی، سلامت عمومی و عملکرد اجتماعی همسران به ترتیب  نقش مهم و معناداری در تبیین سلامت عمومی فرزندان دارند. در مجموع  می­توان این گونه  نتیجه گرفت که ارائه آموزش و خدمات متناسب و  حمایت از همسران جانباز که نقش مراقبت از جانباز و تربیت فرزندان را به عهده دارند می­تواند به عنوان مهمترین عامل ارتقاء دهنده  سلامت خانواده و به خصوص فرزندان آنها  به شمار آید. این نتایج  در برنامه ریزی­های  مشاوره ای در جهت ارتقاء سلامت مفید است.  

عنوان مقاله [English]

The role of components of quality of veterans’ wives’ life in prediction of their children's general health

نویسندگان [English]

  • mahmood najafi 1
  • Ali Abas Kamari 2
  • Nasrolah Erfani 3
  • Nosrat Jafari 4
  • Ali Reza Pirkhaefi 5
چکیده [English]

The current research was done in order to determine contribution of components of quality of veterans’ wives’ life in prediction of their children’s general health. in this purpose 300 families (wife and child) were selected by random cluster sampling method from veterans’ families of Hamedan province and quality of life questionnaire was administrated among veterans’ wives  and general  health questionnaire(28 items) was administrated among their children. Extremely imperfect questionnaires were included and 298 Questionnaires were analyzed. The data were analyzed with Pearson correlation coefficient and stepwise regression method. The results showed that there is a significant negative relation between components of the quality of veterans’ wives’ life and their children’s Pathological symptoms. Also the regression analysis showed that emotional role, vitality, general health and wives’ social performance subscales have important and significant role in explanation of children’s general health. Totally, it can be concluded that giving suitable instruction and services and supporting veterans’ wives, who are responsible for lookout of veterans and upbringing children, are the most important factor to promote family health and their children’s health, specially. These results are useful in planning for counseling in order to promote health. Overall it can be concluded that providing education and relatede servises and support for veteran’s spouses, who have the role of care of veterans and education of children, can be considered as the most important promoting factor for family helth and specially children health. These results are usefull in planings counsulting for helath promotion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • general health
  • Quality of life
  • veterans