اثربخشی توحید درمانی بر بهبود کنش‌های اجرایی و کاهش پرخاشگری زندانیان مبتلا به اختلال شخصیت

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

10.22054/qccpc.2020.49039.2289

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی توحید درمانی بر بهبود نارسایی کنش‌های اجرایی و کاهش پرخاشگری مجرمین زندانی مبتلا به اختلال شخصیت بود. روش پژوهش شبه آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. روش پژوهش حاضر جامعه مورد مطالعه‌ی این پژوهش مردان زندانی یکی از واحدهای مشاوره‌ زندان مرکزی شهر مشهد بودند (408 نفر). از میان آن‌ها 21 نفر که ملاک‌های ورود را دارا بودند، به صورت در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به صورت تصادفی (12 نفر گروه آزمایش و 9 نفر گروه کنترل) گمارده شدند. ابزارهای پژوهش حاضر پرسشنامه چند محوری شخصیتی میلون 3، مقیاس نارسایی کنش‌های اجرایی بارکلی و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری بود. داده‌های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که توحید درمانی منجر به بهبود در کنش‌های اجرایی و کاهش پرخاشگری شد؛ بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش می‌توان بیان کرد که توجه به مشکلات روان‌شناختی زندانیان امری ضروری است و توحید درمانی می‌تواند در بهبود مشکلات روان‌شناختی زندانیان نقش زیادی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

اثربخشی توحید درمانی بر بهبود کنش‌های اجرایی و کاهش پرخاشگری زندانیان مبتلا به اختلال شخصیت

نویسندگان [English]

  • Amirhossien Akbari 1
  • Bahramali Ghanbari Hashem Abadi 2
  • mohammad javad asghari ebrahim abad 3
  • maryam azadeganmehr 4
1 Faculty of education sciences & psychology, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor/ Faculty of education sciences & psychology, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor in Clinical Psychology, Faculity of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad.
4 Faculty of education sciences & psychology, Ferdowsi university of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This study examines the effectiveness of integrated therapy to improve executive functions and reduce aggression were criminal prisoners with a personality disorder. Quasi-experimental research in which pretest-posttest control group design was used. The study sample size of this study were male prisoners in Mashhad, one of the central prison advisory units (408 people). Among them were 21 people who have entry criteria, are available as samples were selected randomly (12 in the experimental group and 9 in the control group) were assigned. Research tools multi-personality questionnaire 3 million, scale executive functions Barclay and the Buss-Perry Aggression Questionnaire. Data were analyzed using ANCOVA was used. The results showed that integrated therapy leads to improved executive functions and reduces aggression. Thus, according to the results of the study could be due to psychological problems prisoners stating that unity is essential and integrated therapy can be used to improve a lot of detainees have psychological problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive functions
  • Aggression
  • Personality disorders
  • Crime
  • integrated therapy