بررسی مولفه های احساس امنیت روانی خانواده های ایرانی و آسیب شناسی آن در خرده نظام های خانواده و فرآیند رشدی فرزندان

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

10.22054/qccpc.2020.47589.2228

چکیده

جامعه سالم پیش از آن که به آسایش نیاز داشته باشد، به امنیت ملی نیازمند است، از این رو دغدغه امنیت درهمه شاخه های آن بویژه امنیت روانی و آرامش جمعی، در این حالت این اجزا یک کل یا نظام را تشکیل می دهند که چیزی بیش از مجموع اجزای به هم وابسته آن است. خانواده معرف چنین نظامی است که در آن اعضا به صورت گروه سازمان دهی شده و یک کل را می سازند که از مجموع یکایک اجزای آن فراتر است. کودکان در ابتدا، هیچ‏گونه تصوّر و دیدگاهی درباره خیر و شرّ امور ندارند و به همین دلیل مسئول رفتار خود نیستند و عنصر اخلاقی به حساب نمی‏آیند و برای تبدیل شدن به عنصر اخلاقی باید یک فرایند تدریجی و پیچیده‏ای را طی کنند. این فرایند به دو عامل مهم «رشد توانایی‏های مادرزادی» و «یادگیری و تجربه بستگی دارد. مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی و از نوع زمینه ای یا مبنایی است. گردآوری داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته مطرح شده توسط پژوهشگر انجام شد که نتیجتا مشخص شد عواملی چون ارتباطات حلقوی خانوادگی امنیت آور، امنیت خانواده نتیجه کارکرد سالم و منظم، رشد اخلاقی مبتنی بر تلاش ، اخلاق و برنامه و امنیت خانواده نتیجه کارکرد سالم و منظم نقش محوری در احساس امنیت و رشد فرزندان خانواده های ایرانی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Components of Mental Security in Iranian Families and its Pathology in Family subsystems and offspring development

نویسنده [English]

  • milad saeidi
PhD Student of Counseling, Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

A healthy society needs national security before it needs comfort, so security concerns in all its branches, especially mental security and social peace, constitute these components as a whole or a system that more than anything else. Of all its interdependent components. The family represents such a system in which members are organized into groups and form a whole that goes beyond the sum of its components. At first, children have no idea of ​​what is good and evil, and therefore they are not responsible for their behavior and are not considered an ethical element and must undergo a gradual and complex process to become an ethical element. . This process depends on two important factors: "development of congenital abilities" and "learning and experience." The present study is a qualitative and field-based study. Data were collected using semi-structured interviews conducted by the researcher, which revealed factors such as secure family circle communication, family safety as a result of healthy and orderly functioning, effort-based ethical development, ethics and program, and family safety. Healthy and regular play a central role in the sense of security and growth of the children of Iranian families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feelings of psychological security
  • Family subsystems
  • children developmental process